Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor de volgende straten in de wijken: Keldermansstraat – Prins Alexander (Rotterdam), Nieuwe Kerkstraat – Hillegersberg (Rotterdam) en Wilhelm Tellplaats – Oudeland (Hoogvliet). Onderaan de pagina vindt u de knop voor het webformulier. Daarnaast zijn er zo nu en dan in andere straten/wijken woningen beschikbaar, die worden dan via deze website bekend gemaakt.

Zorg dat u onderstaande gegevens digitaal bij de hand heeft, dan kunt u deze direct toevoegen. Indien dit niet lukt, dan kunt u ook een aanvraagformulier downloaden en met onderstaande gegevens per post naar ons toesturen.

 • Op het aanvraagformulier wordt een werkgeversverklaring gevraagd. Deze verklaring dient origineel en van recente datum te zijn voorzien en te worden ondertekend door de werkgever. (Vaak hebben werkgevers hiervoor standaardformulieren, maar als dit niet het geval is kunt u hieronder een model downloaden.) Naast de werkgeversverklaring dient u een recente loonstrook bij te voegen. Indien u geen werkgever heeft (bijvoorbeeld pensioengerechtigden), dan dient u een recente jaaropgave van uw inkomen te overleggen.
 • Zelfstandigen dienen een volledige, door een accountant of administratiekantoor opgemaakte balans en uitgebreide winst- en verliesrekening van de afgelopen twee jaar te overleggen. Zelfstandigen dienen tenminste twee jaar een zaak te hebben gevoerd.
 • Indien ook het eigen vermogen meegerekend dient te worden, dan dient hier ook een opgave van te worden meegezonden.
 • Tevens dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijgevoegd te worden. Zowel de aanvrager als eventuele partner dienen deze gegevens te verstrekken.
 • In het aanvraagformulier wordt verder, indien u een woning huurt, een verklaring van uw huidige verhuurder gevraagd of, indien u een eigen woning heeft, een verklaring van uw hypotheekverstrekker.

Een eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

Borgstelling
Aan het huren van een bepaalde woning worden inkomenseisen gesteld. Daarnaast vragen wij een extra financiële zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie of waarborgsom.

Een bankgarantie is een contract (zekerheidstelling) waarin een bank onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen, indien hij daarop aanspraak maakt. U stort als huurder een overeengekomen bedrag op een geblokkeerde bankrekening (de bankgarantie) of de bank blokkeert uw lopende rekening voor dat bedrag. De bankgarantie loopt gedurende de duur van de hele huurovereenkomst en zal na beëindiging van de huurovereenkomst in de meeste gevallen direct worden vrijgegeven. U betaalt een vergoeding aan de bank voor deze bankgarantie. De vergoeding bestaat uit eenmalige behandelkosten, alsmede een jaarlijkse, halfjaarlijkse of kwartaalprovisie ter grootte van een percentage van de som. Deze kosten lopen door zolang de garantie nog niet is beëindigd.

Een waarborgsom is een zekerheidstelling welke u zonder tussenkomst van de bank overeenkomt met uw verhuurder. U betaalt als huurder een overeengekomen bedrag welke door de beheerder aan de eigenaar wordt overgemaakt. Het grote voordeel van een waarborgsom ten opzichte van een bankgarantie is dat u geen kosten maakt bij uw bank. De eigenaar van uw woning is u echter ook geen rente verschuldigd over de waarborgsom.

Bij het aangaan van een huurovereenkomst worden inkomenseisen gesteld. Wanneer u niet voldoet aan (alle) gestelde eisen, dient u een hogere borg te stellen; dit geldt in onderstaande gevallen:

 • U heeft/had een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 • U bent/was zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA);
 • U voldoet/voldeed niet aan de gestelde inkomensnorm maar heeft wel aantoonbare spaartegoeden.

Uiteraard begrijpen wij dat iedere situatie specifiek behandeld en bekeken moet worden, wel zal er te allen tijde een waarborgsom of bankgarantie worden gesteld van tenminste 1 maand huur (inclusief servicekosten), afgerond. Afhankelijk van de financiële situatie kan dit worden verhoogd.

Aanpassen borgstelling
U heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst een bankgarantie of waarborgsom gesteld en deze zou u graag retour willen ontvangen. De bankgarantie of waarborgsom blijft actief gedurende de looptijd van de hele huurovereenkomst. Hieronder vindt u de voorwaarden voor het (tussentijds) retour ontvangen van de bankgarantie of waarborgsom.

 • U ontvangt de bankgarantie of waarborgsom retour wanneer u de huurovereenkomst heeft beëindigd en u geen achterstanden heeft in de huurbetaling en uw woning conform de opleverrichtlijnen aan ons is opgeleverd.
 • Is uw financiële situatie (positief) veranderd sinds het moment dat u uw huurovereenkomst heeft ondertekend, dan kunt een verzoek tot vrijgave van een deel van de borg indienen na minimaal 1 jaar de woning gehuurd te hebben. Bij uw schriftelijke verzoek dient u uw nieuwe inkomensgegevens te voegen (salarisstrook, werkgeversverklaring of jaarresultaten) waarna uw gegevens opnieuw worden beoordeeld. Indien u geen betalingsachterstanden of onregelmatig betaalgedrag heeft getoond, zullen wij u dan een nieuw voorstel doen.

De eigenaar van uw woning kan in een aantal gevallen aanspraak maken op de bankgarantie of waarborgsom. Wanneer de eigenaar besluit om de bankgarantie te claimen bij de bank of de waarborgsom te gebruiken, is één van de onderstaande situaties voorgevallen:

 • U heeft bij beëindiging van de huurovereenkomst een huurachterstand;
 • U heeft bij beëindiging van de huurovereenkomst de woning niet conform richtlijnen aan ons opgeleverd. Hierdoor moeten werkzaamheden uitgevoerd worden die kosten met zich mee brengen. Deze kosten zijn voor rekening huurder;
 • Tijdens uw huurovereenkomst loopt een incassoprocedure en u bent met het incassobureau en/of de debiteurenbehandelaar goed overeengekomen dat in het kader van de achterstand de bankgarantie kan worden geclaimd of de waarborgsom kan worden gebruikt. U dient te allen tijde het gebruikte bedrag aan te vullen tot de originele som van de bankgarantie of waarborgsom.