Wist u dat…

…. ventilatie bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.
De bouwvoorschriften van de overheid zijn de laatste jaren flink aangescherpt. Dit komt voornamelijk door de zorg voor het milieu en het zuinig omspringen met de voorraden van fossiele brandstoffen. Dit heeft binnen de woningbouw gezorgd voor strenge normen ten aanzien van de isolatie, want in een huis zonder kieren wordt natuurlijk minder energie verbruikt dan in een huis uit de jaren ’70 of eerder. Ook hier zitten nadelen aan. Vocht wordt niet meer door kieren op natuurlijke manier naar buiten afgevoerd. Daar moet u zelf maatregelen voor treffen.

Over ventileren bestaan veel misverstanden. Onderzoek heeft aangetoond dat er in de wintermaanden weliswaar zo’n 20% van de warmte verloren gaat door ventilatie, maar dat een belangrijk deel van dit verlies weer teruggewonnen wordt doordat de vochtige/ bedompte lucht vervangen wordt door droge lucht. Droge lucht is veel gemakkelijker te verwarmen en de verwarming hoeft dus lang niet zo hard te werken en kan ook korter werken, wat het verlies weer grotendeels goed maakt.
Veel mensen denken dat een tijdje het raam open zetten voldoende is. Dit is niet waar. Het is beter om continue te ventileren, dus 24 uur per dag. Na een half uur is de frisse lucht verdwenen en hopen vocht en andere stoffen zich weer op in de woning. Dit kan leiden tot hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen, astma en andere allergische reacties. De meeste mensen beperken zich tot luchten, maar dit is niet hetzelfde als ventileren. Een vervelende bijkomstigheid is vochtoverlast. Een gemiddeld gezin produceert per etmaal ongeveer 10 liter waterdamp (koken, douchen, wassen, transpiratie). Bij onvoldoende ventilatie heeft dit dus gevolgen voor de bewoners zelf, maar ook voor de constructiedelen van het huis.

Algemene tips voor een betere ventilatie:

 • Ventileer extra tijdens koken en douchen en wanneer er veel mensen in huis zijn, bijvoorbeeld door een (extra) raam te openen of de ventilatie-unit op een hogere stand te zetten;
 • Laat ventilatieroosters altijd open, en laat bovenlichten open als u thuis bent; zo zorgt u voor de aan- en afvoer van (frisse) lucht;
 • Houd de roosters goed schoon;
 • Zorg dat lucht in huis kan doorstromen, via ruimte onder deuren of eventueel via roosters in binnenmuren of -deuren.

…. wanneer een houten kozijn aan de binnenkant niet wordt geschilderd, maar alleen aan de buitenkant, het kozijn daardoor van binnenuit kan gaan rotten.
Door de productie van woonvocht, maar ook bv. bij ramen zemen, kunnen de kozijnen vochtig worden. Wanneer het hout niet of onvoldoende beschermd is door verf/beits en er niet of onvoldoende wordt geventileerd kan houtrot van binnenuit ontstaan. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden hiervan.

…. krimp- en zetscheuren niet ernstig hoeven te zijn.
Krimpscheuren ontstaan vaak doordat materialen werken door temperatuur- en vochtigheids-veranderingen. Dit is vaak zichtbaar bij aansluitingen tussen de verschillende materialen en hoeken. U kunt deze krimpscheuren het beste afdichten met een flexibele kit in dezelfde kleur.
Een zetscheur is een scheur in de constructie die ontstaan is als gevolg van zetting. Meestal is zetting een éénmalig verschijnsel en de scheur ontstaat dan, maar de constructie blijft verder stabiel. Een zetscheur is daarom over het algemeen niet ernstig. Mocht u de scheur niet vertrouwen, omdat deze groter lijkt te worden, dan kunt u dit uiteraard met ons bespreken.

…. er voor het leggen van vloeren regels gelden.
Als u van plan bent om een harde vloerbedekking aan te brengen, dient u met een aantal eisen rekening te houden.

 • De aan te brengen vloerbedekking dient de contactgeluidsisolatie met 10 dB of meer te verbeteren. Om aan te tonen dat aan genoemde eis is voldaan, kan worden gevraagd naar een akoestisch onderzoek waarbij contactgeluidsisolatiemetingen zijn uitgevoerd aan een betonvloer en aan dezelfde vloer met de betreffende vloerbedekking. Het onderzoek moet zijn verricht volgens de Nederlandse norm NEN-EN-ISO 140-8. Daaruit moet blijken dat de verbetering van de contactgeluidsisolatie een waarde bereik heeft met de een getalsaanduiding van ^L lin = 10 dB of hoger volgens NEN-EN-ISO 717-2 en de toelichting daarop NPR 5079:1999.
 • De vloerbedekking dient zo te worden gelegd dat er geen direct contact bestaat tussen de harde vloerbedekking (plavuizen, tegels, houten vloerdelen, (lamel)parket, laminaat, kurk, marmoleum, linoleum, vinyl, grind, etc.) en de omringende binnen- en buitenmuren.
 • U mag geen overlast veroorzaken aan andere bewoners in het complex. Mochten er toch klachten ontstaan inzake geluidsoverlast als gevolg van loopgeluiden, dan kan besloten worden om over te gaan tot uitvoering van een onafhankelijke geluidsmeting door een erkende instantie. De kosten van deze geluidsmeting worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij c.q. degene die de klacht aanhangig heeft gemaakt of degene die de klacht heeft veroorzaakt. Indien bij deze geluidsmeting blijkt dat de vloerbedekking niet aan de vereiste verbetering van de contactgeluidsisolatie voldoet, dan bent u verplicht dusdanige maatregelen te treffen dat binnen één maand na constatering alsnog aan de gestelde eis van minimaal 10 dB contactgeluidsreductie wordt voldaan, danwel de vloerbedekking voor uw rekening en risico te vervangen.
 • U dient ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke zaken (leidingen, etc.) te allen tijde goed bereikbaar zijn.
 • Mocht bij het aanbrengen respectievelijk verwijderen van de vloerbedekking schade ontstaan aan de eigen woning, appartementen/woningen van anderen of gemeenschappelijke ruimten van het complex, dan bent u volledig verantwoordelijk voor deze schade en de eventuele gevolgschade.

Wij attenderen u erop dat in de praktijk de resultaten vaak enigszins afwijken van die welke in het laboratorium onder ideale omstandigheden zijn getest. Ook worden door leveranciers vaak andere geluidsnormen aangehouden, die aanzienlijk afwijken van de Nederlandse normen en tot totaal andere resultaten leiden. Omdat u als bewoner aansprakelijk bent, is het aan te bevelen bij het verstrekken van een opdracht aan een leverancier uitdrukkelijk vast te leggen, dat deze de volledige verantwoordelijkheid voor de opgegeven gegarandeerde isolatiewaarde draagt. Ook is het van belang erop te letten dat de leverancier is aangesloten bij een erkende brancheorganisatie.

Voorts wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat schade aan de vloerbedekking ontstaan door bijvoorbeeld uitstromend water van lekkages en/of overstromingen meestal niet wordt gedekt door de verzekering van de VvE of verhuurder en derhalve geheel voor uw rekening komt. Het is daarom raadzaam de vloerbedekking op te nemen in uw inboedelverzekering.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat het voldoen aan de vereiste contactgeluidsisolatieverbetering niet wil zeggen dat in het geheel geen geluidsoverlast kan ontstaan. Houdt daarom rekening met uw medebewoners. Met name het belopen van de vloeren met hard schoeisel kan geluidsoverlast veroorzaken. Het gebruik van zacht schoeisel is daarom aan te bevelen.

…. u veel kunt doen om verstopping van riolering en HWA tegen te gaan.
Gebruik de riolering alleen waarvoor deze bedoeld is (dus niet voor het wegspoelen van bijvoorbeeld frituurvet, kattenbakkorrels, luiers, vochtige doekjes etc.).
Verstoppingen kunt u voorkomen door afvoeren af en toe met heet water en eventueel een beetje citroensap door te spoelen en de sifon van de zwanenhals onder de wasbak los te maken en te reinigen. Mocht u de verstopping zelf niet kunnen verhelpen, kunt u ons benaderen en kunnen wij een loodgieter aansturen. Dit zal te allen tijde op basis van ongelijk zijn.
Voor het onderhouden van de HWA bij uw woning (tenzij er andere afspraken zijn gemaakt) helpt het indien u het afvoerputje op uw balkon of terras vrij houdt van bladeren etc. en deze niet afdekt met een bloempot. Denkt u in dit verband ook aan het schoonmaken en schoonhouden van (dak)goten, dakafvoeren en regenpijpen behorende bij de woning. Zorgt u er dus voor (voor zover op u van toepassing) dat het (regen)water altijd goed kan weglopen.
Zodra u merkt dat het water langzamer wegloopt dan gebruikelijk en/of u hoort geborrel in de afvoer en dit houdt een paar dagen aan, dan is het verstandig hier iets mee te doen voordat de betreffende afvoer helemaal verstopt zit, want dit komt bijna altijd op een ongelukkig moment.

…. u verplicht bent uw verhuizing bij de gemeente te melden.
U bent verplicht uw verhuizing door te geven aan de gemeente. Want alleen als zij uw nieuwe adres weten en registreren, dan kunt u gebruik maken van gemeentelijke producten, zoals paspoort en vergunningen. Er wordt regelmatig controle uitgevoerd op de inschrijvingen bij de gemeente. Ook een huisbezoek kan hierbij worden ingezet.
Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat de gemeente beschikt over de juiste gegevens van haar inwoners. Bijvoorbeeld om een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken. Maar ook om te weten wie mag stemmen, wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen. Ook landelijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst gebruiken persoonsgegevens uit de BRP. Goed ingeschreven staan kan zelfs van levensbelang zijn, bijvoorbeeld in het geval van een ramp. Om iemand tijdig te waarschuwen of op te sporen is een goede inschrijving juist dan van belang. Redenen genoeg om de BRP actueel en betrouwbaar te houden.
U bent verplicht om de juiste en actuele persoonsgegevens door te geven aan de gemeente. Wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een verhuizing) moet u dus zelf tijdig doorgeven.

U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). U moet uw verplichtingen volgens de Wet BRP namelijk nakomen. Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft. De bestuurlijke boete mag worden opgelegd volgens de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP), artikel 4.17.

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen:

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om aangifte te doen van adreswijziging;
 • Als u geen informatie verstrekt tijdens een adresonderzoek;
 • Als u iemand bewust toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen; en/of
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet of niet op tijd inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.

Meer specifiek beschrijft de Wet BRP onder meer de volgende verplichtingen:

 • Aangifte van adreswijziging (verhuizing) binnen Nederland: niet eerder dan vier weken voor de verhuizing en uiterlijk de vijfde dag na de dag van verhuizing.
 • Aangifte van vertrek naar het buitenland als u gedurende een jaar langer dan acht maanden buiten Nederland verblijft: niet eerder dan vijf dagen voor het vertrek en uiterlijk op de dag van het vertrek. Blijft er iemand op uw adres wonen? Dan moeten alle personen die vertrekken, persoonlijk aan de balie verschijnen.
 • Aangifte van vestiging uit het buitenland: uiterlijk de vijfde dag na de dag van vestiging. De verwachting moet zijn dat u twee derde van de tijd in het komende halfjaar in Nederland gaat verblijven. U bent dan verplicht alle feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden over uw persoonlijke staat te melden bij de gemeente. Daarbij gaat het om gegevens over uw naam, uw ouders, uw kinderen of gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • Voor alle gevallen geldt dat de gemeente u de verplichting kan opleggen om informatie te geven over uw aangifte, om documenten te overleggen of om persoonlijk aan de balie te komen.
 • Als iemand bij u ingeschreven staat op een briefadres, bent u verplicht om ervoor te zorgen dat hij zijn post krijgt en informatie te geven over zijn adres, als de gemeente daarom vraagt.
 • U bent verplicht alle feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden over uw persoonlijke staat te melden bij de gemeente. Daarbij gaat het om gegevens over uw naam, uw ouders, uw kinderen of gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap. Gegevens over geboorte, huwelijk, etc. in Nederland worden door de burgerlijke stand doorgegeven aan de basisregistratie. Hebben die feiten zich in het buitenland voorgedaan, dan bent u verplicht dat bij de gemeente te melden.
 • Ook kan het zijn dat de gemeente u oproept om informatie te geven over het overlijden van een nauw familielid. Dit zijn de echtgenoot, geregistreerde partner en andere nabestaanden tot en met de tweede graad. De gemeente kan u verplichten om documenten over deze zaken te overleggen. De informatie uit deze documenten zijn van belang voor het bijhouden van de persoonsgegevens in de basisregistratie.
 • De verplichtingen zoals genoemd rusten ook op ouders en verzorgers van minderjarigen, waarbij gesteld kan worden dat jongeren van 16 of 17 jaar ook zelf hun verplichtingen mogen nakomen.