Privacyverklaring JS de Jong Beheer BV

JS de Jong Beheer B.V. respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens van u nodig. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In dit privacybeleid leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is tevens van toepassing op de website www.jsj.nl, (hierna de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (hierna de “Diensten”).

1. Verantwoordelijke
JS de Jong Beheer B.V., gevestigd aan de Groenendaal 25-G, 3011 SK te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28124117 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ van toepassing. De volledige tekst van de verordening en nadere informatie kunt u vinden op de website van de autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze Diensten op het gebied van VvE-beheer en ander vastgoedbeheer, waaronder huurbeheer en huurbemiddeling. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Rechtsgrondslagen voor verwerking van persoonsgegevens zijn het appartementsrecht, de huurwet, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en van derden, zoals vastgoedeigenaren en leden (bewoners) binnen Verenigingen van Eigenaren.

3. Welke persoonsgegevens
Indien u zich registreert en/of gebruik maakt van onze Diensten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam
Adresgegevens
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Betaalgegevens
Geslacht
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Kopie paspoort/ID
Inkomensgegevens
(VvE en Verhuur);
(VvE en Verhuur);
(VvE en Verhuur);
(VvE en Verhuur);
(VvE en Verhuur);
(VvE en Verhuur);
(Verhuur);
(Verhuur);
(Verhuur);
(Verhuur);
(Verhuur);

Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze Diensten.

Indien u de Website bezoekt verwerken wij uitsluitend algemene bezoekgegevens voor statistische doeleinden, maar geen persoonsgegevens, zoals de naam van de browser die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, surfgedrag etc. Ook als u geen klant bij ons bent kunnen wij uw gegevens verwerken. Bijvoorbeeld om u als geïnteresseerde voor een huurwoning te registreren.

4. Herkomst van de persoonsgegevens
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkings-doelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van notarissen, incassobureaus, vastgoed-eigenaren of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

5. Ontvangers van de persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (zoals politie of justitie). Uw gegevens kunnen door verzekeraars, banken, aannemers en andere dienstverleners verwerkt worden in het kader van uitvoering van diensten zoals schadebehandeling, automatische incasso, afspraken maken voor verhelpen van storingen, lekkages e.d. Deze zijn dan ook verantwoordelijk voor de verwerking. In dat geval is het privacybeleid van de betreffende dienstverlener ook van toepassing op de verwerking van uw gegevens. Bij het aangaan van een huurovereenkomst wordt informatie gedeeld met de betreffende vastgoedeigenaar.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden door JS de Jong Beheer B.V. in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en JS de Jong Beheer B.V. of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen JS de Jong Beheer B.V. en een derde, of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

7. Bijzondere persoonsgegevens
Wij leggen geen gegevens vast over ras, godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid of strafrechtelijk verleden.

8. Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan de wettelijk bepaalde minimumbewaartermijn, of langer dan noodzakelijk is, met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden.

9. De beveiliging van uw gegevens
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij doen er alles aan om uw gegevens nauwkeurig, compleet en vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen misbruik en onbevoegde toegang.

10. Uw rechten
U hebt het recht om JS de Jong Beheer B.V. te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, hebt u het recht om wijziging of aanvulling aan te laten brengen. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om JS de Jong Beheer B.V. te verzoeken om de gegevens te wissen. In bepaalde gevallen mag u ons vragen om een kopie van uw gegevens en om doorgifte van deze kopie aan een andere partij. Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met ons per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Wij nemen een besluit op uw verzoek binnen vier weken. U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autorite it, t.w. de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

11. Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via:
JS de Jong Beheer B.V.
Postbus 25177
3001 HD Rotterdam
010 – 4 115 116
info@jsj.nl

Wijzigingen
De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, mede vanwege (nieuwe) ontwikkelingen in onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. De meest recente versie is dan van toepassing. Op de website treft u de meest actuele versie van onze privacyverklaring aan.